Summer Hockey pitch slot change

Chi-hockey-summer-hockey-01